Nguyễn Văn Khải

Thành Tích Thi Chuyên 2020-2021 của bạn Nguyễn Văn Khải 
– Chuyên Toán Chu Văn An