Đặng Hữu Hoàng Nguyên

Thành Tích Thi Chuyên  2020-2021 của bạn Đặng Hữu Hoàng Nguyên
– Chuyên Toán SP
– Chuyên Toán Chu Văn An