Phạm Duy Nguyên Lâm

-HCV SMO

-HCB ITMC

-HCB Kỳ thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ MYTS

-HCB Kỳ thi tìm kiếm tài năng Toán học Quốc tế ITMC