Nguyễn Duy Tiến

Thành Tích Thi Chuyên 2020-2021, của bạn Nguyễn Duy Tiến
Chuyên Toán Nguyễn Huệ