Nghiêm Trường Huy

Thành tích thi Chuyên của bạn Nghiêm Trường Huy
– Chuyên Hóa KHTN.
– Chuyên Tin Chu Văn An