• Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân , Hà Nội
  • Hotline: 0973872184 - 0987779734
  • Email: clbcmath@gmail.com

🔥 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚, 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 🔥

28/08/2021 - 12:57 PM - 1512 Lượt xem
🔥🔥🔥 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚, 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠.
👉 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐚̂𝐧:
🌺 Định nghĩa:
– Hình thang cân là hình thang có hai góc kề 1 đáy bằng nhau
🌺Tính chất:
– Hình thang cân có:
+ hai góc kề bằng nhau
+ hai đường chéo bằng nhau
🌺 Dấu hiệu nhận biết:
– Hình thang có:
+ hai góc kề bằng nhau là hình thang cân
+ hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân
👉 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐡:
🌺 Định nghĩa:
– Là tứ giác có các cạnh đối song song
🌺 Tính chất:
– Hình bình hành có:
+ Các cạnh đối bằng nhau
+ Các góc đối bằng nhau
+ Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
🌺 Dấu hiệu nhận biết:
– Tứ giác có:
+ Các cạnh đối song song là hình bình hành
+ Các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành
+ Hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành
+ Các góc đối bằng nhau là hình bình hành
+ Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành
👉 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̛̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭:
🌺 Định nghĩa:
– Là tứ giác có 4 góc vuông
🌺 Tính chất:
– Hình chữ nhật có:
+ Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
+ tất cả các tính chất của hình thang cân và hình thoi.
🌺 Dấu hiệu nhận biết:
– Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật
– Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật
– Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật
– Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật
👉 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨𝐢:
🌺 Định nghĩa:
– Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau
🌺Tính chất:
– Trong hình thoi có:
+ Hai đường chéo vuông góc với nhau
+ Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
+ Tất cả các tính chất của hình bình hành
🌺 Dấu hiệu nhận biết:
– Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi
– Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi
– Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi
– Hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi
👉𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐨̂𝐧𝐠:
🌺 Định nghĩa:
Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.
🌺 Tính chất:
– Hình vuông có các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.
🌺 Dấu hiệu nhận biết:
– Hình chữ nhật có hai cạnh kể bằng nhau là hình vuông
– Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông
– Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông
– Hình thoi có một góc vuông là hình vuông
– Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
🥰 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭 🥰